Библиотека

Библиотека

Проектът включва проучване на научна литература в областта на глобалните вериги за добавяне на стойност и оценката на иновационния потенциал. Вниманието ще се насочи върху минали и текущи изследвания, фокусирани върху проблемите на веригите за добавяне на стойност, иновационния потенциал и регионалното развитие, с цел да се предостави изчерпателен преглед на съвременните знания по изследваните проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни. Успоредно с прегледа на научната литература екипът ще направи документален преглед и анализ на съществуващи доклади, политики, стратегии и планове за действие на регионално, национално и европейско равнище, с цел да се постигне по-добро разбиране приоритетите за политическо въздействие, свързани с изследваната проблематика, както и за идентифициране на пропуски, които трябва да бъдат отстранени в съответните политики и тяхното прилагане. Част от проучените публикации по темата са представени в настоящата Библиотека.