Насоченост на изследванията в съответствие с европейските приоритети

Насоченост на изследванията в съответствие с европейските приоритети

На европейско равнище, проектът отразява приоритетите на рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, както и на настоящата програма „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.). В рамките на „Хоризонт 2020“ , проектното предложение е фокусирано и върху трите основни приоритета за научните изследвания в Европа: 1. Високи постижения в научната област (Excellent science); 2. Водещи позиции в промишлеността (Industrial leadership) и 3. Обществени предизвикателства (Societal challenges). В контекста на „Хоризонт Европа“ проектното предложение е обвързано с приоритетите за високи постижения в научната област; глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост и иновативна Европа.

Състояние на изследванията по проблема

Състояние на изследванията по проблема

Феноменът на глобалните вериги за добавяне на стойност не е нов в световната практика и е обект на научен интерес от 70-те години на миналия век. Въпреки това, липсва утвърдена единна дефиниция на понятието. Нещо повече, развитието на икономическите и технологичните процеси извежда на преден план различни аспекти на веригите за добавяне на стойност, което променя както фокуса на научните изследвания по темата, така и свързаната с тях терминология. Най-общо, глобалната верига за добавяне на стойност се състои от поредица от етапи, включени в производството на стока или услуга, като всеки етап добавя стойност и най-малко два от етапите са разположени и се осъществяват в различни държави.

Актуалност и значимост на научната проблематика

Актуалност и значимост на научната проблематика

Глобалните вериги за добавяне на стойност привличат вниманието както на научната общност, така и на политическо равнище, като фактор за икономическа трансформация и растеж на местните икономики. Наред с потока от чуждестранни инвестиции, те са канал за разпространение на технологично знание, предприемаческа култура и иновационен капацитет, които променят профила на обвързаните икономически сектори и регионите, в които е концентрирана тяхната дейност.