Новини

Новини

Работно посещение във фирма AMG Technology

На 15 септември 2022 г. екип на Проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. беше на посещение във фирма AMG Technology в гр. Ботевград.

Бяха обсъдени следните основни въпроси:

  • Кратка информация за фирмата и веригите за доставки/добавяне на стойност, в които участва;
  • Влияние на новата стратегическа и нормативна рамка на ЕС в областта на „двойния преход“ (зелена сделка и кръгова икономика (разход на суровини, рециклиране, разход на енергия) и цифровизация (изкуствен интелект, данни, блокчейн вериги, умни договори) върху веригите за доставки/добавяне на стойност;
  • Възможности за диверсификация на веригата за доставки и постигане на стратегическа автономност;
  • Зависимост на веригите на доставки, в които участва фирмата, от критични суровини;
  • Иновационен потенциал в рамката на веригите на доставки, в които компанията участва. Влияние на иновациите върху веригите на доставки на регионално и национално равнище;
  • Мерки за защита на интелектуалната собственост в рамките на веригата на доставки.

Посещението е част от дейностите за осъществяване на правен одит и оценка на потенциала на високотехнологичните и нискотехнологичните компании да участват в глобални вериги на стойността. Повече за анализите и резултатите от изследването очаквайте скоро в публикация по проекта.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *