Новини

Новини

Глобалните вериги за добавяне на стойност във фокуса на нов успешен проект на Международното висше бизнес училище

За поредна година МВБУ спечели конкурс за фундаментални научни изследвания към Фонд научни изследвания. Темата на проекта е „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“ с ръководител доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева и договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. Проектът изследва феноменът на глобалните вериги за добавяне на стойност като цели разработване и апробиране на Модел за оценка на иновационния им потенциал. Глобалните вериги за добавяне на стойност привличат вниманието както на научната общност, така и на политическо равнище, като фактор за икономическа трансформация и растеж на местните икономики. Наред с потока от чуждестранни инвестиции, те са канал за разпространение на технологично знание, предприемаческа култура и иновационен капацитет, които променят профила на обвързаните икономически сектори и регионите, в които е концентрирана тяхната дейност.

В проекта освен членове на академичната общност на МВБУ, в лицето на хабилитирани лица, докторанти и студенти, е привлечена и доц. д-р Vita Juknevičienė, която е учен от Šiauliai Academy, Vilnius University, Литва. Международно висше бизнес училище има дългогодишни традиции и практика за реализиране на успешни изследователски проекти с видни експерти от страната и чужбина. На тази основа, както и на базата на добрите практики в България и Литва, ще се анализират измеренията на въздействие от дейността на двете глобални вериги за добавяне на стойност върху конкурентоспособността на регионите, на територията на които са локализирани включените в тях фирми.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *