Новини

Новини

ESG изисквания и влиянието им въргу глобалните вериги за добавяне на стойност

В каква степен са готови независимите финансови одитори за въвеждането на ESG изисквания за отчетност и публикуване на информация? Каква е ролята им в глобалните вериги?

Отговори, които може да разберете в поредната ни публикация по проект „Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г.

Европейското законодателство изисква големите предприятия и тези от обществен интерес, листвани на борсите (с определени изключения) да публикуват информация по социални и екологични въпроси, както и за рисковете и въздействието им върху хората и околната среда. Участието на предприятия в глобални вериги на стойността води до увеличаване на изискванията на инвеститорите за по-надеждна финансова и нефинансова отчетност, както и до засилване на контролът в резултат на различните изисквания за отчетност в различните държави, в които са позиционирани отделните дейности на предприятието. В този контекст изискванията спрямо одиторските ангажименти също се повишават. Одитирането на нефинансовата информация към ГФО е предизвикателство за одиторите. Причината е иновативните стандарти, които се разработиха, за да могат одиторите да извършват своите процедури и оценки на риска. В държавите членки на Европейския съюз със сигурност ще има период на адаптация за всяка една страна, както и разработване на насоки и правила спрямо прецизирането на възникващи рискове от ESG. Към момента Република България  и ИДЕС не са създали подобна методология. Разработването и въвеждането й обаче може да отнеме съществено време, още повече в текущите условия на политическа несигурност, в които се намира страната. Това може да доведе до забавяне в и дори липса на съществена подготовка и експертност от страна на одиторите.

В рамките на проекта бе проведено проучване сред независимите финансови одитори в България, като бе установено, че одиторите, обект на анализ, не са изцяло подготвени за въвеждането на ESG изисквания за отчетност и публикуване на информация. Съществува неразбиране по веригата управител-счетоводител-одитор относно ползите и рисковете от подобно публикуване. България все още не е предприела конкретни мерки от законодателен характер, поради което текущата подготовка на одиторите се ограничава само до общи обучения и придобиване на базови познания в областта. Това обаче няма да е достатъчно в контекста на повишаващото се значение на ESG данните.

Повече информация за резултатите от проектното изследване можете да прочетете в доклада Financial Auditors’ Perspective on Environmental, Social and Governance Non-financial Data Dissemination by Bulgarian Companies Participating in Global Value Chains.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *