За проекта

Проектът “Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност” стартира в края на 2021 г. с финансовата подкрепа на националния фонд “Научни изследвания” с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. и е с продължителност 3 години. Проектът се изпълнява от екип на Международното висше бизнес училище.

Обект на изследване са глобалните вериги за добавяне на стойност (ГВДС), разглеждани като система от стопански субекти и процеси, обединени по етапи на добавяне на стойност и разположени на територията на различни национални и регионални икономики. Те ще бъдат изследвани в контекста на въздействията, които имат върху регионалната конкурентоспособност чрез развитието на иновационния си потенциал.

Обектът на изследване ще бъдат декомпозиран в посока на:

 • системните граници на глобалните вериги за добавяне на стойност;
 • широкият набор от участници, включени в тях – мултинационални компании, техните дъщерни дружества, независими местни фирми, изследователски фирми и други;
 • палитрата от взаимодействия по етапи на добавяне на стойност;
 • технологичните активи, които са обект на трансфер;
 • факторите на средата.

За целта ще бъде създадена интегрирана концептуална рамка на изследването, подчинена на сложния характер на изследвания обект, която ще включи широк набор от индикатори и методи за анализ, чрез които да се улови динамиката на технологичен трансфер в рамките на глобалните вериги за добавяне на стойност и постигнатите директни и индиректни ефекти и въздействия.

Обща цел на проекта е разработването и апробирането на Модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност. На тази основа ще се анализират измеренията на въздействие от дейността на двете глобални вериги за добавяне на стойност върху конкурентоспособността на регионите, на територията на които са локализирани включените в тях български фирми.

Постигането на тази цел ще допринесе за разширяването на научното знание в изследваната област съгласно изискванията на Националната стратегия за развитие на научните изследвания като същевременно ще подкрепи прилагането на стратегическата рамка на страната в областта на интелигентната специализация, икономическата трансформация и дигитализацията на производствените процеси.

Поставената обща цел ще се реализира чрез изпълнението на набор от изследователски задачи, разпределени в три основни етапа от изпълнението на проекта.

В рамките на проекта са формулирани следните хипотези, които ще бъдат обект на изследване и валидиране:

 • глобалните вериги за добавяне на стойност се превръщат в един от най-значителните съвременни канали за разпространение на технологично ноу-хау и иновационна култура;
 • глобалните вериги за добавяне на стойност могат да се разглеждат като относително автономни иновационни системи, които представляват пресечна точка между технологични, секторни и регионални специфики;
 • иновационният потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност се формира на основата на специфичен набор от вътрешни и външни фактори, и се мултиплицира по веригата за доставки;
 • иновационният потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност допринася за повишаване на конкурентоспособността на местните икономики (национални или регионални) при благоприятно съчетание на отключващи фактори;
 • динамиката на развитие на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност се влияе от тяхната секторна принадлежност, като варира значително между представителите на високотехнологичните и нискотехнологичните (традиционни) сектори;
 • процесите на дигитализация оказват директно положително влияние върху иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност, в частност процесите на разпространение на технологично ноу-хау и капацитета на местните фирми да го абсорбират и прилагат;
 • моделирането на оценката на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност предлага възможност за прилагането на специфичен инструментариум за засилване и разпространяване на ефекта върху местните икономики;

Целенасоченото развитие на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност може да бъде обект на стратегически решения и по този начин да подкрепи усилията на местните правителства (национални или регионални) при решаването на икономически и социални предизвикателства.