За екипа

Доц. д-р Даниела Георгиева е преподавател в Международно висше бизнес училище, където придобива образователна и научна степен Доктор по икономика в професионално направление 3.8 Икономика. Тя работи и като експерт програми и проекти в „АРК Консултинг“ ЕООД, предоставяща услуги в областта на анализа и обществените политики за иновациите и информационните и комуникационните технологии в Европейския съюз и на подготовката и изпълнението на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове. През периода 2016-2018 г. е хоноруван асистент към Българска академия на науките в рамките на изпълнението и управлението на международен проект „Innovative cooperation initiatives in cross border region (ICI)“ с Македонската академия на науките и изкуствата. През 2019 г. е изследовател в СУ “Св. Климент Охридски” – Стопански Факултет. В обхвата на научните интереси на автора са иновации и предприемачество, счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти, управленско счетоводство, счетоводна оценка и признаване на нематериалните активи, счетоводна политика, както и оповестяванията като част от финансовите отчети на предприятията. Доц. д-р Георгиева има множество сертификати за повишаване на квалификацията, спечелени награди, стипендии и отличия, включително и специализация в Индия по въпросите за насърчаване на иновациите и предприемачеството чрез бизнес инкубатори. Член е на редакционни съвети на национални и международни престижни списания (вкл. и индексирани и реферирани в световно известните бази данни SCOPUS и WoS), член е на научни мрежи и специализирани сдружения, както и участва в разработката и изпълнението на множество национални и международни изследователски проекти посветени на дигитализацията и иновациите.

Проф. д-р Теодора Георгиева е с над 25 години преподавателски и изследователски опит в системата на висшето образование. Тя е професор в областта на стратегическото управление на науката, технологиите и иновациите. Изпълнява длъжността заместник-ректор по научноизследователската дейност в Международното висше бизнес училище в периода 2010-2019 г. Проф. Георгиева преподава курсове по „Стратегическо управление“ и „Управление на иновациите“ за студенти в бакалавърска степен; „Технологичен трансфер“, „Социално предприемачество“ и „Оценка на иновационен мениджмънт“ за студенти от магистърска степен; научен ръководител е на студенти в образователна и научна степен „доктор“. Като част от екипа на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” Теодора Георгиева консултира разработването и изпълнението на стратегически и програмни документи на национално, регионално и бизнес равнище в областта на иновациите и трансфера на технологии. Проф. Георгиева участва в изпълнението на проекти, финансирани по Рамковите програми на ЕК за научни изследвания (H2020, COSME, CIP, РП 7, 6, 5), програмите за регионално сътрудничество (Interreg IVC, South-East Europe, Interreg Europe), Световната банка и други. Тя е член на журито на конкурса за иновативно предприятие на годината на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Ирина Цакова е с над 20 годишен опит като преподавател по правни дисциплини и изследовател в областта на правото и информационните технологии. Професор по информационно право в Международното висше бизнес училище-Ботевград. Хоноруван професор в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Международни икономически отношения“ /2018–2019/. От 2012 г. преподава първия лекционен курс „Право и интернет“ за студенти в бакалавърска и магистърска степен. Преподава и дисциплините “Правно регулиране на предприемаческата дейност”, “Право на интелектуалната собственост”, “Търговско право”. Учредител и правен експерт в Европейския център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика и ръководител на Центъра за цифрови права. Като главен експерт в Комисията по правни въпроси на 44-ото Народно събрание на РБ участва в работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и защитата на личните данни. Член на Тематична работна група за разработване на ОП „Добро управление“ за програмния период 2014–2020 г. Член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни и MyData Global organization. Притежава богат практически опит по прилагане на законодателството в областта на електронната търговия и електронното управление.  Автор на учебници, монографии, студии и статии в посочената област. Автор на концепцията за Единна методология за законопроектна дейност и изграждане на електронна платформа за законопроектна дейност, както и на Методология за извършване на аналитични изследвания на етапа на законодателна инициатива от законодателния процес.

Доц. д-р Недка Гатева е доцент по статистика и доктор по икономика. Тя има повече от 30 години опит като научен работник, университетски преподавател и консултант в областта на управление на проекти, стратегическо управление, финансов анализ, управление на качеството, бизнес моделиране, регионално демо-икономическо моделиране, внедряване на интегрирани информационни бизнес системи. Автор на над 30 книги и статии. Недка Гатева е квалифициран специалист с богат опит в управлението на международни проектни екипи, в различни области – държавна администрация, стопанска сфера и др. Сертифициран професионалист е по управление на проекти – Project Management Professional (PMP®), 2009, PMI. Нейните усилия в тази сфера са насочени към внедряване на добри практики за управление на проекти, както и за развиване на съвременни подходи за управленско консултиране, които се основават на съчетаване на мощта на авангардните софтуерни технологии с научното знание в предметната област. Недка Гатева притежава задълбочени познания в областта на международните стандарти за системи за управление ISO 9001, ISO 27001 и други, и дългогодишен практически опит в разработването и поддържането на корпоративни системи за управление на качеството и информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандартите. Експерт в работата с бази данни и специализиран бизнес и приложен статистически софтуер.

Доц. д-р Вита Юкневичиене има 16 години преподавателски и изследователски опит в системата на висшето образование. Тя е доцент и научен сътрудник към Университета във Вилнюс, Литва в областта на управлението на иновационните системи, модернизацията на публичния сектор, междусекторното сътрудничество, електронното управление. Нейната докторска дисертация е на тема „Развитие на абсорбционния капацитет на регионалната иновационна система“. Вита Юкневичиене е председател на комисии към три учебни програми: “Публична администрация”, “Публично управление”, “Регионално развитие и управление” (съвместна учебна програма с Университета в Пардубице, Чехия). Доц. Юкневичиене преподава курсове по “Държавни системи за управление и администрация”, “Стратегически мениджмънт”, “Публично-частно партньорство за регионални иновации”, “Стратегически мениджмънт в публичния сектор”, “Методология за регионални изследвания”, „Изследване на публичното управление”. Доц. Юкневичиене участва в изпълнението на проекти, финансирани от Рамковите програми на ЕС за научни изследвания, Службата за връзка на Балтийско-Германската служба за академичен обмен (DAAD) и други. Има богат опит в международното сътрудничество, тъй като е един от инициаторите и е председател на координационния комитет на международната мрежа за постижения на изследователите (RENET). Мрежата е координирана от Академия Шяуляй от Вилнюския университет и обединява изследователи от 29 страни и 60 различни висши училища. Тя е член на редакционните съвети на 5 научни списания в Литва и в чужбина. От 2021 е сертифициран обучител в курсове за академична почтеност. Владее английски и руски. Успешно сътрудничи с Международното висше бизнес училище, Ботевград.

Докторант Милена Миткова

Екипът на проекта си има нов член!
От март 2023 г. докторант Милена Миткова е новият член на проекта.
Милена е докторант в Международното висше бизнес училище. Притежава ОКС Магистър в специалист: “Счетоводство и контрол” и “Стопански и финансов контрол”. Член е на управителния и на редакционния съвет на Института на професионалните счетоводители в България, и председател на съвета по професионална етика. От 2015 година е специалист, утвърден за вещо лице в клас: “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Милена Миткова заменя Андриан Георгиев, който, с радост съобщаваме, беше отчислен с право на защита като докторант на МВБУ.
Пожелаваме на Андриан още много бъдещи професионални успехи!

Александър Веселинов Лалов е студент в Международното висше бизнес училище. Той ще подпомага останалите членове на научния екип при подготовката на документация, техническа работа, събиране и обработка на информация, организация и провеждане на събития и други на всички етапи от изпълнението на проекта, детайлно разписани в работните програми и пакети.

Иван Мирославов Иванов е студент в Международното висше бизнес училище. Той ще подпомага останалите членове на научния екип при подготовката на документация, техническа работа, събиране и обработка на информация, организация и провеждане на събития и други на всички етапи от изпълнението на проекта, детайлно разписани в работните програми и пакети.