Tag: Иновационен потенциал

Библиотека

Библиотека

Проектът включва проучване на научна литература в областта на глобалните вериги за добавяне на стойност и оценката на иновационния потенциал. Вниманието ще се насочи върху минали и текущи изследвания, фокусирани върху проблемите на веригите за добавяне на стойност, иновационния потенциал и регионалното развитие, с цел да се предостави изчерпателен преглед на съвременните знания по изследваните проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни. Успоредно с прегледа на научната литература екипът ще направи документален преглед и анализ на съществуващи доклади, политики, стратегии и планове за действие на регионално, национално и европейско равнище, с цел да се постигне по-добро разбиране приоритетите за политическо въздействие, свързани с изследваната проблематика, както и за идентифициране на пропуски, които трябва да бъдат отстранени в съответните политики и тяхното прилагане. Част от проучените публикации по темата са представени в настоящата Библиотека.

Състояние на изследванията по проблема

Състояние на изследванията по проблема

Феноменът на глобалните вериги за добавяне на стойност не е нов в световната практика и е обект на научен интерес от 70-те години на миналия век. Въпреки това, липсва утвърдена единна дефиниция на понятието. Нещо повече, развитието на икономическите и технологичните процеси извежда на преден план различни аспекти на веригите за добавяне на стойност, което променя както фокуса на научните изследвания по темата, така и свързаната с тях терминология. Най-общо, глобалната верига за добавяне на стойност се състои от поредица от етапи, включени в производството на стока или услуга, като всеки етап добавя стойност и най-малко два от етапите са разположени и се осъществяват в различни държави.

Актуалност и значимост на научната проблематика

Актуалност и значимост на научната проблематика

Глобалните вериги за добавяне на стойност привличат вниманието както на научната общност, така и на политическо равнище, като фактор за икономическа трансформация и растеж на местните икономики. Наред с потока от чуждестранни инвестиции, те са канал за разпространение на технологично знание, предприемаческа култура и иновационен капацитет, които променят профила на обвързаните икономически сектори и регионите, в които е концентрирана тяхната дейност.

Новини

Новини

Конференция WoodEMA в България Екипът по проекта ще представи едни от най-значимите си резултати в рамките на предстоящата седемнадесета муждународна конференция „Green Deal Initiatives, Sustainable Management, Market Demands, and New Production Perspectives in the Forestry-Based Sector“. Конференцията се организира от WoodEMA, i.a. в партнюрство с […]

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Публикации

Публикации

The dynamic changes in the global environment have a strong impact on value chains in terms of both the economic and innovation performance of individual enterprises and the growth potential of the regions in which they are located. The main goal of the report is to analyse the innovation potential of furniture manufacturing companies in Bulgaria from the perspective of their global value chain (hereinafter GVC) participation.

Pages: 1 2 3