Tag: Innovation potential

Библиотека

Библиотека

Проектът включва проучване на научна литература в областта на глобалните вериги за добавяне на стойност и оценката на иновационния потенциал. Вниманието ще се насочи върху минали и текущи изследвания, фокусирани върху проблемите на веригите за добавяне на стойност, иновационния потенциал и регионалното развитие, с цел да се предостави изчерпателен преглед на съвременните знания по изследваните проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни. Успоредно с прегледа на научната литература екипът ще направи документален преглед и анализ на съществуващи доклади, политики, стратегии и планове за действие на регионално, национално и европейско равнище, с цел да се постигне по-добро разбиране приоритетите за политическо въздействие, свързани с изследваната проблематика, както и за идентифициране на пропуски, които трябва да бъдат отстранени в съответните политики и тяхното прилагане. Част от проучените публикации по темата са представени в настоящата Библиотека.

Научни форуми

Научни форуми

Разпространението на научните резултати от изпълнението на проекта представлява важна част от усилията на екипа, чиято основна цел е да осигури в максимална степен постигането на предвиденото въздействие съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания и приноса в решаването на обществени предизвикателства.

Pages: 1 2

Публикации

Публикации

The dynamic changes in the global environment have a strong impact on value chains in terms of both the economic and innovation performance of individual enterprises and the growth potential of the regions in which they are located. The main goal of the report is to analyse the innovation potential of furniture manufacturing companies in Bulgaria from the perspective of their global value chain (hereinafter GVC) participation.

Pages: 1 2 3